top of page

teksty krytyczne / critics

• Cyt: "Ryszard Woźniak to rasowy malarz. Jego obrazy są mocne, mają pazur, dodatkowo podbity prowokacyjnymi konceptami. W Polsce narzeka się, że młodzi artyści, którzy z racji metryki powinni być buntownikami, są letni, grzeczni, neutralni.
O wiele bardziej zadziorni i niepokorni potrafią być twórcy z „generacji mistrzów”, tacy jak Ryszard Woźniak. Ten malarz pozostaje wciąż młody w swojej odświeżającej przekorze. Robi świetne, ironiczne malarstwo, które ma nie tylko dobrze wyglądać (choć wygląda), lecz także wchodzić w konfrontację z rzeczywistością, wytrącać z równowagi, siać inspirujący zamęt i ferment."

 

Stach Szabłowski


fragment tekstu recenzji o wystawie
pn: Parada Równości w Galerii Klimy Bocheńskiej, Tygodnik Kulturalny pisma Dziennik, IX 2006

• Quotation: "Woźniak is a thoroughbred painter. His canvases are strong, and barbed with provocative ideas. The common complaint about Poland’s young artists, who ought to be rebellious by virtue of their age, is that they are lukewarm, well behaved, and neutral. Artists from the “generation of the masters” are often far more antagonistic and forceful – for example Ryszard Woźniak, who remains unreformed in his refreshing defiance. His excellent, ironic art, is meant not only to look good (which it does), but also to confront reality, shake the viewer, and generate turmoil and creative commotion."

Stach Szabłowski

fragment of review for exchibition named Parada Równości in Klima Bocheńska Gallery, published in periodical Dziennik, IX 2006

translated by Kasia Prokesz

teksty krytyczne / critics

• Cyt:"Przy odpowiednim doborze artystycznych środków - a w działaniach Ryszarda Woźniaka dostrzec można dbałość o każdy element twórczego procesu - i dyscyplinie formalnej takie działanie stanowi niezwykle skuteczną strategię, rodzaj interaktywnej gry z odbiorcą, w której Ryszard Woźniak jest ekspertem. To gra zarówno na poziomie formalnym (kompozycja, struktura, barwa, faktura, sposób prezentacji), jak
i estetycznym (możliwe aktualizacje formy
i kontekstualizacje). ... Właśnie na tym polu twórczość Ryszarda Woźniaka doskonale się znajduje, kiedy zarówno swoją prywatną opowieść, jak i zjawiska społeczne, fakty najnowszej historii, czy narodowe mity czyni przedmiotem krytyczno-ironicznej dekonstrukcji."

 

Dr Artur Pastuszek,

Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytet Zielonogórski, fragment tekstu opublikowanego w katalogu wystawy pn: Figura NIC, wydanym przez Przestrzeń dla Sztuki S2 w Warszawie, XI 2019

• Quotation: "With an appropriate selection of artistic means – and in Ryszard Woźniak's works we can see the care for every element of the creative process - and formal discipline, such action is an extremely effective strategy, a kind of interactive game with a viewer in which the author is an expert. It is a game both on the formal level (composition, structure, colour, texture, manner of presentation) and on the aesthetic level (possible updates of form and contextualisations). ... This is exactly the field in which Ryszard Woźniak's work is perfectly placed, when either his private story, or social phenomena, the facts of recent history or national myths become the subject of critical and ironic deconstruction."

Dr Artur Pastuszek

Department Of Multimedia

Institute Of Visual Arts

Faculty Of Arts

UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA

Wiśniowa 10

65-517 Zielona Góra

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page