top of page

fakty / cv facts

1976-81 studiowałem malarstwo w pracowni profesora Stefana Gierowskiego

1982-92 współtworzyłem formację artystyczną; GRUPPA

1993-94 współorganizowałem oraz współprowadziłem (z J. Modzelewskim
i M. Sobczykiem) prywatną Szkołę Sztuki
w Warszawie


1995-00 współdziałałem w Stowarzyszeniu KRAAA (Kolektywny Ruch Animacji Aktyw-ności Artystycznej) i w powołaniu Galerii PWW (Pracownia Wolnego Wyboru)
w Zielonej Górze.

 

Od 1992  roku prowadzę dyplomującą pra-cownię malarstwa w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie jestem zatrudniony na stanowisku profesora UZ.


Jestem autorem koncepcji: „Sztuka sprzeciwu” oraz koncepcji „Sztuka podziwu”. Jestem współautorem unikalnej polichromii w cerkwi Neounickiej w Kosto-młotach nad Bugiem.

1976-81 studied painting in the studio of Professor Stefan Gierowski

 

1982-92 co-founded the artistic group GRUPPA

 

1993-94 co-organized and co-operated (with J. Modzelewski and M. Sobczyk) a private School of Art in Warsaw

 

1995-00 cooperated in the KRAAA Association (Collective Movement of Artistic Animation) and in establishing the PWW Gallery (Free Choice Studio) in Zielona Góra.

 

Since 1992, I run a diploma painting workshop at the Institute of Visual Arts of the University of Zielona Góra, where I am employed as a professor.

 

I am the author of the concept of "Art of opposition" and the concept of "Art of admiration". I am also co-author of a unique polychrome at the Neounion church in Kostomłoty over Bug River in Poland.

nagrody / rewards

1968 - I nagroda w szkolnym konkursie Klubu Piekiełko na plakat Mexico City 68
 

1981 - W ostatnim roku studiów otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za wybitne wyniki w nauce 
 

1987 – I nagroda II Krajowe Biennale Młodych pn. Droga i Prawda, Wrocław
 

1999 – I nagroda I Biennale Małych Form Fotograficznych, Galeria BWA, Poznań

1968 - 1st prize in the school competition of the The Little Hell Club for the poster of olimpc games Mexico City 68

 

1981 - In the last year of his studies, he received the award of the Minister of Culture and Art for outstanding academic performance

 

1987 - 1st prize at the 2nd National Youth Biennale Droga i Prawda, Wrocław

 

1999 - I prize at the 1st Biennale of Small Photographic Forms, BWA Gallery, Poznań

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page