top of page

artysta malarz

Jestem malarzem.
Moim życiowym mottem jest: Wiara i Praca.

 

Dlaczego wiara?

Moim wysiłkom w sztuce zawsze towarzyszyła wiara w możliwość rozjaśnienia obrazem mroku ukrytej prawdy o rzeczywistości. Oznacza to, że maluję po to aby widzieć, aby rozumieć i wiedzieć więcej. Maluję również po to, aby to co ja widzę, pokazywać innym. Malarstwu stawiam więc cel poznawczy. Gdyby ktokolwiek zapytał mnie, w co wierzę, odpowiem, że wierzę
w wartość prawdy, w możliwość rozwoju poprzez sztukę i sens międzyludzkiej wymiany.

 

Dlaczego praca?

Praca jest sprawdzianem wiary. Dzięki niej wszelka ulotna myśl otrzymuje ciało;  "tułów", "kończyny", "głowę", "narządy wewnętrzne"
i może istnieć. Dzięki umownemu ciału myśl uzyskuje autonomię i staje się bytem, obrazem. Dzięki efektom pracy przybywa tego co określone i zastygłe, co stwarza potencjał do zmiany. Zmiana zaś to zasadniczy element niezbędnej w sztuce
i w życiu wartości jaką jest wolność.

artist painter

I am a painter.
My life motto is: Faith and Work.

Why faith?
My efforts in art have always been accompanied by faith in the possibility of brightening the image of the hidden truth about reality. This means that I paint in order to see, understand and know more. I also paint to show what I see to others. Therefore, I set a cognitive goal for painting. If anyone asks me what I believe, I will answer that I believe in the value of truth and work, in the possibility of development through art and the sense of interpersonal exchange.

 

Why work?
Work is an experimental test of faith. Thanks to her, every fleeting thought receives a body; "torso", "limbs", "head", "internal organs" and may exist. Thanks to the conventional body, thought gains autonomy and becomes a being, an image. Thanks to the effects of work, the more specific and frozen things increase, which creates the potential for change. Change is an essential element of the freedom, necessary in art and in life value.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page